Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Pokračovat

Teplárna České Budějovice a.s. » Výroba a distribuce » Plánované opravy

Plánované opravy a investice

pondělí, 12. září 2011

 

Investice - rozvody tepla

SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu

výstavba horkovodních rozvodů I. část – CPS3 Klaricova

Předmětem této části projektu je snížení tepelných ztrát v rozvodech SZT, který navazuje na intenzivní výstavbu horkovodů na Pražském předměstí v letech 2013 - 2015. Horkovodní vedení  2x DN 350/500 z Teplárny České Budějovice, a.s. – CPS 3 Klaricova v délce 1 667 bm prochází ulicemi J. Plachty – Fráni Šrámka - Lipenská – Rudolfovská - Lannova třída – Dvořákova, v částech trasy bude nahrazen stávající parovod. Z trasy páteřního horkovodního rozvodu bude napojeno 12 stávajících parních stanic. Tyto budou technologicky upraveny a převedeny v závislosti na postupující výstavbě na horkovodní provoz.

 

Předpokládaný termín zahájení prací 04/2017, dokončení 12/2017.

Zhotovitel: TENZA, a.s., Svatopetrská 7, 617 00 Brno

 

Na projekt je poskytnuta podpora ze zdrojů Evropské unie.

Investor: Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, 372 15 České Budějovice

 

 

 

 

Předpoklad realizace (2017)

 

 

Investice - rozvody tepla

Projekt SZT TČB vytěsnění páry v oblasti odběrů JČU a AV 

Hlavním cílem projektu „SZT TČB vytěsnění páry v oblasti odběrů JČU a AV“ je dosažení energetických úspor při rozvodu tepelné energie v lokalitě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

V rámci projektu budou realizována následující opatření:

•  zrušení stávajících parních rozvodů

•  náhrada parních rozvodů za nové horkovodní předizolované potrubí

•  rekonstrukce 3 výměníkových stanic z páry na VS horká voda/teplá voda

Realizací projektu dojde ke snížení tepelných ztrát v potrubí o 77,8% oproti výchozímu stavu, což povede k úspoře primární energie na výrobu této energie ve výši 2 539,1 GJ ročně.

Modernizace systému zásobování teplem se dotkne 856 m potrubí a 3 výměníkových stanic:

•  VS Biologické centrum AV ČR

•  VS Jihočeská univerzita

•  VS Přírodovědecká fakulta

 

Projekt je spolufinancován z podpory Evropské unie.

 

 

 

 

Realizace probíhá (2016 - 2017)

 

 

 

Investice - výrobní zařízení

Projekt modernizace turbíny TG5

Na zhruba 25 milionů korun vyšla Teplárnu České Budějovice modernizace turbíny TG5, jednoho z důležitých výrobních zařízení, které vyrábí elektřinu v tzv. režimu kogenerace. Technicky náročná rekonstrukce soustrojí z roku 1997, začala v srpnu 2015 a netýkala se pouze výměny opotřebených částí, ale i optimalizace výkonu. Ten se sice snížil z 29,2 na 14,6 MWe, ovšem při novém maximálním průchodu páry 100 tun za hodinu vzroste reálná výroba elektřiny za 24 hodin o víc než 70 MWh.

Vyrobí se tak více elektřiny při stejné výrobě páry, která turbínu pohání. Pro teplárnu to znamená nižší měrné náklady a vyšší účinnost zvláště v létě, kdy jsou odběry tepla minimální. Modernizace stabilizuje i provoz celé teplárny. Při výrobě elektřiny kombinovaným způsobem (kogenerace) se využívá téměř veškerá primární energie vlastního paliva. Spotřeba uhlí na jednotku vyrobené energie tím klesne, stejně jako měrné emise škodlivin vypouštěné do ovzduší. V případě CO2 asi o 4 procenta. Původně měla turbína větší výkon, díky kterému byl v posledních letech její provoz v letním a přechodném období už v dolní polovině provozního rozsahu. Tedy i málo účinný a na hranici technických možností. Ve strojní části turbíny došlo k úpravě parního turbosoustrojí, včetně výměny lopatek statoru i rotoru, a vyvedení neregulovaného meziodběru páry. Součástí prací byl také přepočet a úprava přívodního parovodu a úprava redukční chladící stanice. V elektro části se hlavní rozsah prací zaměřil na výměnu transformátoru, který se výkonem přizpůsobil rekonstruované turbíně. Vše pak završilo nové nastavení řídicího systému turbogenerátoru. Dodavatelem prací byl G-Team, a. s.

Realizace proběhla v letech 2015 - 2016

Projekt odsíření TČB

V akciové společnosti Teplárna České Budějovice jsou instalovány dva plynové kotle K9 a K 10 a dále uhelné kotle K 11 (parní výkon 150 t/hod) a K 12 (parní výkon 150 t/hod). Stávající uhelné kotle K11 a K12 nemají instalované zařízení pro odsíření spalin a snížení emisí NOx. Vzhledem k novým zákonným limitům emisí SO2 a NOx platným od roku 2016 je nutné u těchto kotlů vybudovat odsiřovací zařízení a zařízení na snížení emisí NOx. Předmětem DÍLA je tedy výstavba odsiřovacího zařízení za kotli K11, K12 a zařízení na snížení emisí NOx formou dodávky „NA KLÍČ“. Pro odsíření bude použita mokrá vápencová vypírka s použitím mletého vápence jako reagentu, vedlejší produkt odsíření bude tzv. "energosádrovec". Součástí odsíření bude míchací centrum pro výrobu materiálu granulát pro technickou rekultivaci. Výstupní hodnota koncentrace SO2 v suchých spalinách a koncentraci  O2 6% bude max. 200 mg/Nm³. Pro snížení emisí NOx budou použity tzv. primární a sekundární opatření. Primární opatření spočívají v modifikaci spalování a budou dosažena úpravami na kotli. Sekundární opatření bude řešeno metodou nekatalytické denitrifikace (SNCR). Při této metodě je jako redukční činidlo, které bude vstřikováno do spalovací komory kotle, použita močovina.
Výstupní hodnota koncentrace NOx v suchých spalinách a koncentraci  O2 6% bude max. 200 mg/Nm³.

Realizace proběhla v letech 2013 - 2015

Projekty jsou financovány z Operačního programu Životního prostředí:


 

Projekt rekultivace odkaliště Hodějovice

V současné době je připraven projekt technické rekultivace odkaliště, který by měl prakticky vrátit území zpět přírodě. V případě zahájení realizace by měly práce začít začátkem roku 2016 a skončit po 10 letech.

Realizace pozastavena


Investice - rozvody tepla

Horkovod Pražské předměstí III.etapa – realizace 2015

Jedná se o pokračování liniové stavby „Horkovod Pražské předměstí II.etapa“ realizované v roce 2014/2015. III.etapa začíná napojením na horkovodní rozvod u křižovatky ulic Nerudova Neplachova. Poté je trasa vedena cyklostezkou. Po cca 170m bude z nového horkovodního řadu vysazena odbočka pro zásobování objektů VS Holiday C.C. a VS Družba. Po dalších cca 38m je v tomto úseku vysazena paralelní odbočka směrem do parku. Za odbočkou bude trasa horkovodu redukována a pokračuje dále v asfaltové ploše cyklostezky. Poté se horkovodní řad lomí a pokračuje do objektu VS 145 Staroměstská, kde je trasa horkovodu této části úseku zakončena.

Z této trasy je z horkovodu vysazena odbočka pro objekt VS Holiday C.C. a VS Družba.

Další - paralelní odbočka vysazená z horkovodu je vedena v nové trase parkem v travnaté ploše mezi stávajícími stromy. Dále je trasa vedena v asfaltovém chodníku. Poté se trasa 2x lomí a je vedena přes areál mateřské školy. Poté je horkovod veden do ulice Kubatova, kde se trasa 3x lomí z důvodu vykřížení se stávající kanalizací. Horkovod za lomy dále pokračuje v parkovací ploše. Trasa horkovodu je dále vedena v chodníku a parkovací ploše, kde se napojuje do stávající trasy. Za místem napojení do stávající trasy bude vysazena etážová odbočka pro objekt VS 144 Kubatova.

Přípojka vysazená z horkovodu je vedena stávající trasou. Za lomem přímo zaústí do objektu VS 144 Kubatova. Za stěnou objektu bude potrubí ukončeno uzavírací armaturou.

Za odbočkou je trasa horkovodu redukována. Horkovod je zde veden stávající trasou ulicí Kubatovou v rozhraní komunikace a travnaté plochy. Po cca 149m je z trasy vysazena etážová odbočka pro objekt VS 227 IMOBILIS – Kubatova.

Přípojka vysazená z horkovodu je vedena stávající trasou a po cca 15m přímo zaústí do objektu VS IMOBILIS.

Horkovod dále pokračuje ulicí Kubatova až do křižovatky ulic Kubatova - Budivojova, kde se horkovodní rozvod lomí pod úhlem 90° a je veden stávající trasou ulicí Budivojova. Po cca 80m bude z horkovodu vysazena odbočka pro objekt VS ZŠ Kubatova. Za odbočkou bude horkovod redukován a bude veden ve stávající trase, kde se horkovodní rozvod 2x lomí pod úhlem 90°.

Přípojka vysazená z horkovodu je vedena stávající trasou ve vjezdu do areálu
ZŠ Kubatova a zaústí stávajícím vstupem do objektu.

Za lomy horkovod vystoupí ze stávající trasy a v nové trase pokračuje ulicí Budivojova. Po cca 61m se horkovodní rozvod lomí pod úhlem 90° a je veden vnitroblokem objektů Jiráskovo nábřeží. Po čtyřech lomech se napojí do stávající trasy před objektem Jiráskovo nábřeží 6. Poté trasa přímo zaústí stávajícím prostupem do výměníkové stanice v objektu Jiráskovo nábřeží 6.

V celé trase horkovodu bude uložena v souběhu s potrubím 3x chránička HDPE DN32 pro pozdější využití.

Termín předání staveniště 1.4.2015

Termín zahájení stavby – prací 4.5.2015

Termín zprovoznění horkovodu jako celku 16.10.2015

Termín dokončení a předání díla jako celku 15.11.2015

Stavba bude rozdělena na 3 dílčí plnění, která se budou postupně vzájemně překrývat.

1. dílčí plnění napojení na II.etapu – VS Staroměstská

– uložení nového horkovodu

včetně VS Holiday c.c. a VS Družba

– uložení nového horkovodu

– kompletní dokončení technologické části včetně části stavební

2.dílčí plnění úsek SU4 – VS144 Kubatova

- uložení nového horkovodu

– kompletní dokončení technologické části včetně části stavební

3.dílčí plnění úsek SU5 – VS BD Stavařů

SU5 – SU8 – VS 227 Imobilis

- uložení nového horkovodu

SU8 včetně VS ZŠ Kubatova a SU9 včetně VS BD Stavařů

- uložení nového horkovodu

– kompletní dokončení technologické části včetně části stavební

Zároveň Vás tímto žádáme o zvýšenou pozornost při procházení staveništěm a jeho okolím, respektování zřízených přechodů pro chodce a ohraničení výkopu, zvýšenou péči o děti.

O odstávkách tzn.přerušení dodávky teplé vody případně tepla budeme odběratele předem informovat formou letáků a současně bude informace uveřejněna na webových stránkách společnosti www.teplarna-cb.cz .

Předem děkujeme za trpělivost a pochopení.

                                         Realizace stavby proběhla v 4/2015 – 11/2015 (z velké části mimo topné období)

Mapa III. etapy ve formátu PDF


Investice - rozvody tepla

Horkovod Pražské předměstí II. etapa – realizace 2014 / 2015

Jedná se o pokračování liniové stavby „Přechod Pražského předměstí zpáry na horkou vodu“ realizované v roce 2013/2014. II.etapa začíná napojením na horkovodní rozvod v Čéčově ulici, pokračuje směrem k ZŠ Čéčova, odtud vede horkovod v trase stávajícího parovodu tzn. ulicí Nerudovou, přecházející ulici Neplachovu, Pražskou tř., Kostelní, Jírovcovu až po ulici Klaricovu, kde trasa končí ve výměníkové stanici. Po trase budou přepojeny stávající výměníkové stanice na horkovodní provoz. Součástí stavby je i část parovodu u VS Klaricova z důvodu napojení na stávající rozvod CZT.

Jde o vybudování horkovodu, sestávajícího z topné a vratné větve dimenze DN300 pro PN25 z předizolovaných ocelových svařovaných trubek. V souběhu s potrubím horkovodu budou po celé trase vedeny optochráničky se sdělovacími kabely. Linie trasy byla zvolena s ohledem na maximální možné využití trasy stávajícího parovodu. Stavba bude rozdělena na 4 dílčí plnění, která se budou postupně vzájemně překrývat.

Celková mapa

 

4. dílčí plnění

Horkovod Pražské předměstí II.etapa – realizace 2015

Touto cestou Vás informujeme o pokračování zemních výkopových prací poslední části trasy horkovodu 4.dílčího plnění a z toho vyplývajícím částečném dopravním omezení.

Úsek pokračuje ulicí Nerudovou stále souběžně s komunikací – v chodníku či zeleném pásu, pokračuje ulicí Klaricova a končí napojením výměníkové stanice VS Klaricova a její přechod na horkovodní provoz. Součástí stavby je i parovodní přípojka pro část VS Klaricova z důvodu napojení na stávající rozvod CZT - viz.přiložená situace.

Případné dopravní omezení bude provedeno vždy na základě zpracovaného Dopravně-inženýrského opatření odsouhlaseného Policií ČR Jihočeského kraje a Odborem dopravy Magistrátu města.

Zároveň Vás tímto žádáme o zvýšenou pozornost při procházení staveništěm a jeho okolím, respektování zřízených přechodů pro chodce a ohraničení výkopu, zvýšenou péči o děti.

O odstávkách tzn.přerušení dodávky teplé vody případně tepla budeme odběratele předem informovat formou letáků a současně bude informace uveřejněna na webových stránkách společnosti www.teplarna-cb.cz .

Děkujeme za trpělivost a pochopení.

Termín zprovoznění horkovodu jako celku do 30.5.2015.

K omezení dojde v této lokalitě od 31.3. do 28.7.2015.

Mapa úseku

 

3. dílčí plnění

Horkovod Pražské předměstí II.etapa – realizace 2015

3.dílčí plnění

Touto cestou Vás informujeme o zemních výkopových pracech v rámci 3.dílčího plnění a z toho vyplývajícím částečném dopravním omezení.

Tento úsek pokračuje ulicí Nerudovou souběžně s komunikací – v chodníku či zeleném pásu, pokračuje přes areál MŠ Nerudova a končí napojením výměníkové stanice Nerudova viz.přiložená situace.

O odstávkách tzn.přerušení dodávky teplé vody případně tepla budeme odběratele předem informovat formou letáků a současně bude informace uveřejněna na webových stránkách společnosti www.teplarna-cb.cz .

Děkujeme za trpělivost a pochopení.

K omezení dojde v této lokalitě od 1.3. do 17.4.2015.

Mapa úseku

 

2. dílčí plnění

Horkovod Pražské předměstí II.etapa – 2. dílčí plnění - realizace 2014 byla rozdělana do 2 částí

Část 2

Touto cestou Vás informujeme o zahájení zemních výkopových prací druhé části
2.dílčího plnění a z toho vyplývajícím částečném dopravním omezení.

Tento úsek pokračuje ulicí Nerudovou souběžně s komunikací – v chodníku či zeleném pásu a končí napojením výměníkové stanice v Kostelní ulici, kde vede trasa zeleném pásu a
v parkovišti- viz.přiložená situace.

Případné dopravní omezení bude provedeno vždy na základě zpracovaného Dopravně-inženýrského opatření odsouhlaseného Policií ČR Jihočeského kraje a Odborem dopravy Magistrátu města.

Zároveň Vás tímto žádáme o zvýšenou pozornost při procházení staveništěm a jeho okolím, respektování zřízených přechodů pro chodce a ohraničení výkopu, zvýšenou péči o děti.

O odstávkách tzn.přerušení dodávky teplé vody případně tepla budeme odběratele předem informovat formou letáků a současně bude informace uveřejněna na webových stránkách společnosti www.teplarna-cb.cz .

Děkujeme za trpělivost a pochopení.

K omezení dojde v této lokalitě od 29.10. do 20.12.2014.

Mapa úseku

 

Část 1

Touto cestou Vás informujeme o zahájení zemních výkopových prací první části
2.dílčího plnění a z toho vyplývajícím částečném dopravním omezení.

Tento úsek stavby začíná v areálu MŠ Neplachova, pokračuje ulicí Nerudovou (souběžně s komunikací – částečně v parkovacím stání, chodníku či zeleném pruhu) a končí na úrovni domu Nerudova č.25 - viz.přiložená situace. Součástí tohoto úseku je i přepojení VS Hálkova na horkovodní provoz.

Případné dopravní omezení bude provedeno vždy na základě zpracovaného Dopravně-inženýrského opatření odsouhlaseného Policií ČR Jihočeského kraje a Odborem dopravy Magistrátu města.

Zároveň Vás tímto žádáme o zvýšenou pozornost při procházení staveništěm a jeho okolím, respektování zřízených přechodů pro chodce a ohraničení výkopu, zvýšenou péči o děti.

O odstávkách tzn.přerušení dodávky teplé vody případně tepla budeme odběratele předem informovat formou letáků a současně bude informace uveřejněna na webových stránkách společnosti www.teplarna-cb.cz .

Děkujeme za trpělivost a pochopení.

K omezení dojde v této lokalitě od 1.10. do 20.11.2014.

Mapa úseku

 

1. dílčí plnění

Touto cestou Vás informujeme o zahájení zemních výkopových prací v rámci 1. dílčího plnění a z toho vyplývajícím částečném dopravním omezení.

Tento úsek stavby začíná na Pražském předměstí napojením před areálem Mateřské školky Čéčova, poté pokračuje v nové trase ulicí Čéčova směrem k ZŠ Čéčova, odkud jde dále v trase stávajícího parovodu tj. ulicí Nerudovou, kde končí v zahradě, v areálu MŠ Neplachova - viz. přiložená situace. V této lokalitě dojde k částečné uzavírce v Čéčově ulici, kolmé překopy komunikací a chodníků budou řešeny pomocí přejezdů a přechodů. Dopravní omezení bude provedeno vždy na základě zpracovaného Dopravně-inženýrského opatření odsouhlaseného Policií ČR Jihočeského kraje a Odborem dopravy Magistrátu města.

Zároveň Vás tímto žádáme o zvýšenou pozornost při procházení staveništěm a jeho okolím, respektování zřízených přechodů pro chodce a ohraničení výkopu, zvýšenou péči o děti.

O odstávkách tzn. přerušení dodávky teplé vody případně tepla budeme odběratele předem informovat formou letáků a současně bude informace uveřejněna na webových stránkách společnosti www.teplarna-cb.cz .

Předem děkujeme za trpělivost a pochopení.

K omezení dojde v této lokalitě od 30.7. do 14.10.2014.

Mapa úseku 1

 

Projekt přechodu Pražského předměstí na horkou vodu II. etapa

V rámci projektu, který navazuje na provedenou akci Přechod Pražského předměstí na horkou vodu v roce 2013, bude realizována páteřní liniová stavba zhotovená systémem předizolovaného horkovodního potrubí napojením u výměníkové stanice VS Čéčova až po výměníkovou stanici VS Klaricova, která po připojení bude sloužit jako zdrojová pro ohřev horké vody do horkovodního systému. Po trase bude připojeno na horkovod přípojkami dalších 5 stanic (VS ZŠ Nerudova, VS Hálkova, VS Kostelní, VS Bezpalec a VS Nerudova). Stavba začne úsekem od napojení na stávající horkovod po ulici Nerudova v nové trase včetně připojení VS ZŠ Nerudova. V Nerudově ulici narazí nový horkovod na trasu stávajícího parního vedení, které bude postupně měněno za horkovodní v celé trase až k VS Klaricova. Technologické zařízení shora uvedených výměníkových stanic bude zrekonstruováno z parního provozu na horkovodní provoz. Realizací dojde k výraznému snížení tepelných ztrát stávajícího parního potrubí, které bude nahrazeno horkovodním a uvedených výměníkových stanic v současné době napojených na parní rozvody. Celá stavba včetně přechodu přes Pražskou třídu bude probíhat bez celkových uzavírek komunikací. V případě přechodu přes komunikace bude použito těžkých přejezdů. Překopy chodníků budou řešeny pevnými přechody pro chodce. Veškeré povrchy dotčené stavbou budou opraveny a uvedeny do původního stavu. Na financování vlastní realizace projektu získal investor finanční dotaci z  Fondu soudržnosti a Operačního programu životní prostředí, doplněné o grant Evropské investiční banky.
Podstatná, rozhodující část prací proběhne mimo topné období 2014/2015. Dokončení akce proběhne do 05/2014. Pro tato období má investor akce Teplárna České Budějovice a.s. připravena taková opatření, která zajistí dodávku tepla a teplé užitkové vody systémem CZT bez jeho omezení nebo s minimálními odstávkami po dobu nezbytně nutnou.
Bližší informace k případným uzavírkám nebo omezení provozu lze nalézt na webových stránkách v záložce Omezení dodávek a zároveň na facebookovém profilu naší společnosti. Zákazníci, kterých se odstávka nebo omezení dodávky tepelné energie bude přímo dotýkat, budou včas vyrozuměni.

Realizace stavby proběhla v 7/2014 – 7/2015 (z velké části mimo topné období)

Projekty jsou financovány z Operačního programu Životního prostředí:


 

Projekt přechodu Pražského předměstí na horkou vodu I. etapa

V rámci tohoto projektu byla realizována páteřní liniová stavba zhotovená systémem předizolovaného horkovodního potrubí z centrální předávací stanice 2 sídliště Vltava až po výměníkovou stanici Klostermannova  na sídlišti Pražské předměstí. Po trase bylo připojeno na horkovodní systém přípojkami dalších 5 stanic (Pouzar, Vltava 3, Jihočeská univerzita, Plzeňská, Čéčova). Stavba začala úsekem od CPS na levém břehu řeky Vltavy a po přechodu horkovodního potrubí přes lávku nad řekou Vltavou do VS Klostermanova. Technologické zařízení těchto stanic bylo zrekonstruováno z parního provozu na horkovodní provoz. Jednalo se především o demontáže rozvodů páry a kondenzátu, demontáže nebo repasy stávajících výměníků, odstranění nadbytečných zásobníků TUV a rekonstrukci v novém provozu použitých akumulačních zásobníků TUV. Realizací dojde k výraznému snížení tepelných ztrát stávajícího parního potrubí, které bylo nahrazeno horkovodním a uvedených výměníkových stanic v současné době napojených  na parní rozvody. Celá stavba probíhala bez celkových uzavírek komunikací. V případě přechodu přes komunikace bylo  použito  těžkých přejezdů a technologie protlaků pod komunikacemi. Překopy chodníků byly řešeny pevnými přechody pro chodce. Veškeré povrchy dotčené stavbou byly opraveny a uvedeny do původního stavu. Na akci obdržel investor finanční dotaci z EU Fondu soudržnosti a Fondu OPŽP.

Část prací na pravém břehu řeky Vltavy (Pražské předměstí) proběhne pak v topném období 2013/2014. Pro toto období má investor akce Teplárna České Budějovice a.s. připravena taková opatření, které zajistí dodávku tepla systémem CZT bez jeho omezení, nebo s minimálními odstávkami po dobu nezbytně nutnou.

Bližší informace k případným uzavírkám nebo omezení provozu lze nalézt na webových stránkách v Novinkách a zároveň na facebookovém profilu společnosti. Zákazníci, kterých se odstávka nebo omezení dodávky tepelné energie přímo týká, budou včas vyrozuměni.

Realizace stavby proběhla v 7 - 9/2013 (z velké části mimo topné období)

Projekty jsou financovány z Operačního programu Životního prostředí:

  


  

 Investice – nové přípojky  

Parní přípojka a přeložka parovodu - Skladová hala Budvar 

Probíhá realizace 

Výstavba horkovodních rozvodů I. část - CPS3 Klaricova 

Probíhá projektová příprava 

Horkovodní přípojka - bytové domy na Zlaté stoce 

Probíhá projektová příprava 

Teplovodní přípojka pro City Park II. etapa - nově budovaná přípojka včetně VS pro nově stavěný bytový a administrativní komplex na Dlouhé louce

Probíhá projektová příprava 

HV propoj bytové domy Jírovcova

Realizace dokončena 

Parní přípojka - Husova kolonie BD F

Probíhá projektová příprava 

Horkovodní přípojka BD Jírovcova, sekce K+G včetně DPS 

Realizace dokončena 

Horkovodní přípojka Vila park Branišovská 560 b.j.  

Probíhá realizace 

Parní přípojka IGY II.

Probíhá realizace 

Polyfunkční dům Chelčického 

Probíhá projektová příprava 

Optimalizace, parovod JU ČB - přechod na HV 

Probíhá realizace 

 

 Generální opravy - CZT

Generální oprava ohřev TV: VS 197 Máj, VS 200, Máj 11, VS 202 Máj - realizace dokončena 

 

Generální oprava VS 016 Otakarova 3 – oprava strojního zařízení - realizace dokončena

 

Generální oprava VS 134 Čéčova + DPS - TV ve škole Nerudova  realizace dokončena

 

Generální oprava VS 180 Vltava 3+DPS - oprava stávajících rozvodů tepla ÚT a TV - realizace dokončena

Generální oprava VS Světluška - ohřev TV přes léto - realizace dokončena

Generální oprava VS 145 Staroměstská - oprava stávajících rozvodů ÚT a TV - realizace dokončena

Generální oprava VS 199 Máj 10 - TV + ÚT - realizace dokončena

 

 

 

Naposledy upraveno 6.1.2017, 08:30

 
 

Přihlášení

 
 
 
Přihlásit se
 

Hlášení poruch

Hlášení poruch - nonstop

tel.: +420 389 003 222
mob.: +420 729 903 222
e-mail: dispecink@teplarna-cb.cz
 
Nahlásit poruchu
 
 

27.3.2017

Nejsou hlášeny žádné poruchy
 
Historie poruch