Projekt ZEVO Vráto získal souhlas ministerstva životního prostředí

Připravovaný projekt stavby ZEVO Vráto získal souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR. Úřad ho zveřejnil v pátek 29. dubna na webu portal.cenia.cz. Jedná se o výsledek více než ročního odborného posuzování projektu ZEVO Vráto. V tomto komplexním procesu ministerstvo ověřilo, že záměr zařízení na energetické využívání komunálního odpadu v lokalitě stávající uhelné výtopny je ve všech významných parametrech akceptovatelný. (ZEVO Vráto je dceřiná společnost Teplárny České Budějovice.)

Týká se to jak ochrany veřejného zdraví a obyvatelstva (vlivy na ovzduší, akustická situace), tak i ochrany přírody a krajiny. Vliv záměru na ostatní složky životního prostředí bude vzhledem k charakteru záměru nevýznamný,“ uvádí závazné stanovisko.

Z odpadků, které dlouhodobě končily bez jakéhokoli užitku na desítkách skládek po celých jižních Čechách, zařízení vyrobí teplo a elektřinu. Navíc se tím nahradí hnědé uhlí, které se v městské teplárně tradičně spaluje.

Vyplatila se poctivá příprava dokumentace, transparentnost a průběžná komunikace s desítkami partnerů. Inspirovala nás podobná zařízení v České republice i zahraničí. Zohlednili jsme ale také podněty ekologických organizací a místních spolků a to všechno jsme se snažili citlivě zasadit do jihočeského systému nakládání s odpady a energetických potřeb krajského města,“ říká Václav Král, předseda představenstva Teplárny České Budějovice.

„Posuzovaný záměr je technicky a technologicky navržen tak, že pro omezení emisí škodlivin ze spalování odpadů v kotli je zajištěn několikastupňový systém čištění odpadních plynů,“ uvádí  dokument. Detailně byly hodnoceny vlivy na ovzduší, klima, vodu, hlukové poměry či krajinný ráz, stejně jako související dopravy.

Závazné stanovisko ministerstva zároveň stanovuje několik podmínek pro fázi přípravy záměru, výstavby i provozu. Například, že do zařízení nebudou dováženy a energeticky využívány odpady ze zahraničí v rozporu s platnou legislativou nebo že má být zachována možnost dovozu nejméně třetiny odpadů po železnici a že silniční doprava povede mimo obytná území města po ulici Okružní.

Moderní energetický zdroj má v Českých Budějovicích vyrůst v brownfieldu, který vznikne po demolici uhelné výtopny Vráto. Tu hodlá městská teplárna uzavřít po roce 2024. Tento záměr je jedním ze základních pilířů jednomyslně přijaté Strategie pro zelené město, která řeší dekarbonizaci teplárny a počítá s ukončením spalování uhlí ještě před ambiciózními cíli Evropské unie. Mezi další klíčové projekty patří napojení distribuční sítě teplárny na elektrárnu Temelín a vybudování nového kotle na spalování dřevní štěpky.

Více o projektu na webu: www.zevovrato.cz