Etická linka

Pro společnost Teplárna České Budějovice, a.s. je důležité, aby při výkonu každodenních činností byly dodržovány právní předpisy a pravidla morálky, etiky a poctivého obchodního styku. Za účelem zajištění etických standardů přijalo vedení společnosti systémové opatření pro snížení rizika neetického a protiprávního jednání.Etická linka je jeden z možných způsobů, jak podat oznámení o podezření z neetického nebo protiprávního jednání.Etická linka byla zřízena pro:

 • zaměstnance a statutární orgány společnosti Teplárna České Budějovice, a.s.;
 • obchodní partnery společnosti Teplárna České Budějovice, a.s.;
 • třetí strany.

Etická linka NENÍ URČENA k řešení problémů v rámci běžného obchodního styku, reklamací a stížností, pro ohlašování mimořádných událostí (typu havárie, požáry, nehody, pracovní úrazy apod.) nebo k vyřizování osobních sporů mezi zaměstnanci.Využívání Etické linky je zcela dobrovolné a diskrétní.

var gform;gform||(document.addEventListener("gform_main_scripts_loaded",function(){gform.scriptsLoaded=!0}),window.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){gform.domLoaded=!0}),gform={domLoaded:!1,scriptsLoaded:!1,initializeOnLoaded:function(o){gform.domLoaded&&gform.scriptsLoaded?o():!gform.domLoaded&&gform.scriptsLoaded?window.addEventListener("DOMContentLoaded",o):document.addEventListener("gform_main_scripts_loaded",o)},hooks:{action:{},filter:{}},addAction:function(o,n,r,t){gform.addHook("action",o,n,r,t)},addFilter:function(o,n,r,t){gform.addHook("filter",o,n,r,t)},doAction:function(o){gform.doHook("action",o,arguments)},applyFilters:function(o){return gform.doHook("filter",o,arguments)},removeAction:function(o,n){gform.removeHook("action",o,n)},removeFilter:function(o,n,r){gform.removeHook("filter",o,n,r)},addHook:function(o,n,r,t,i){null==gform.hooks[o][n]&&(gform.hooks[o][n]=[]);var e=gform.hooks[o][n];null==i&&(i=n+"_"+e.length),gform.hooks[o][n].push({tag:i,callable:r,priority:t=null==t?10:t})},doHook:function(n,o,r){var t;if(r=Array.prototype.slice.call(r,1),null!=gform.hooks[n][o]&&((o=gform.hooks[n][o]).sort(function(o,n){return o.priority-n.priority}),o.forEach(function(o){"function"!=typeof(t=o.callable)&&(t=window[t]),"action"==n?t.apply(null,r):r[0]=t.apply(null,r)})),"filter"==n)return r[0]},removeHook:function(o,n,t,i){var r;null!=gform.hooks[o][n]&&(r=(r=gform.hooks[o][n]).filter(function(o,n,r){return!!(null!=i&&i!=o.tag||null!=t&&t!=o.priority)}),gform.hooks[o][n]=r)}});
gform.initializeOnLoaded( function() {gformInitSpinner( 7, 'https://www.teplarna-cb.cz/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg', true );jQuery('#gform_ajax_frame_7').on('load',function(){var contents = jQuery(this).contents().find('*').html();var is_postback = contents.indexOf('GF_AJAX_POSTBACK') >= 0;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find('#gform_wrapper_7');var is_confirmation = jQuery(this).contents().find('#gform_confirmation_wrapper_7').length > 0;var is_redirect = contents.indexOf('gformRedirect(){') >= 0;var is_form = form_content.length > 0 && ! is_redirect && ! is_confirmation;var mt = parseInt(jQuery('html').css('margin-top'), 10) + parseInt(jQuery('body').css('margin-top'), 10) + 100;if(is_form){jQuery('#gform_wrapper_7').html(form_content.html());if(form_content.hasClass('gform_validation_error')){jQuery('#gform_wrapper_7').addClass('gform_validation_error');} else {jQuery('#gform_wrapper_7').removeClass('gform_validation_error');}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gform_wrapper_7').offset().top - mt); }, 50 );if(window['gformInitDatepicker']) {gformInitDatepicker();}if(window['gformInitPriceFields']) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery('#gform_source_page_number_7').val();gformInitSpinner( 7, 'https://www.teplarna-cb.cz/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg', true );jQuery(document).trigger('gform_page_loaded', [7, current_page]);window['gf_submitting_7'] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find('.GF_AJAX_POSTBACK').html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}setTimeout(function(){jQuery('#gform_wrapper_7').replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gf_7').offset().top - mt);jQuery(document).trigger('gform_confirmation_loaded', [7]);window['gf_submitting_7'] = false;wp.a11y.speak(jQuery('#gform_confirmation_message_7').text());}, 50);}else{jQuery('#gform_7').append(contents);if(window['gformRedirect']) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger('gform_post_render', [7, current_page]);gform.utils.trigger({ event: 'gform/postRender', native: false, data: { formId: 7, currentPage: current_page } });} );} );
CO JE NEETICKÉ CHOVÁNÍ?

Neetické chování je takové chování, které porušuje obecně uznávané hodnoty a normy ve společnosti nebo v konkrétní organizaci.

Za neetické chování ve společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. považujeme jakékoliv chování, které není v souladu s Etickým kodexem společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. a Integrovanou politikou společnosti Teplárna České Budějovice, a.s.

Obecně se může jednat o následující typy incidentů:

 • falšování, falsifikace dokumentů a informací;
 • intriky a dezinformace;
 • korupce;
 • krádež;
 • lhaní;
 • násilné chování a jednání;
 • podvádění ostatních lidí, podvody všeho druhu (finanční, osobní, atd.);
 • porušování a prozrazování důvěrných informací;
 • sexuální obtěžování;
 • vědomé poškozování dobrého jména firmy;
 • vydírání;
 • vyhrožování;
 • zneužívání pravomocí, bossing.

Pověřená osoba: Bc. Kateřina Kubíčková Bauerová

e-mailová adresa: etickalinka@teplarna-cb.cz