image_pdfimage_print

Etický kodex společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Teplárna České Budějovice vytváří rovné férové prostředí

Preambule

Náš dlouhodobý úspěch závisí na dobrém jméně společnosti, na trvalém vytváření dobrých vztahů se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky, orgány státní správy a ostatními zainteresovanými stranami. Chceme naši existenci budovat na férovosti, respektu a odpovědnosti.

Jako výraz své morální bezúhonnosti přijímáme tento Etický kodex a dobrovolně se zavazujeme řídit následujícími pravidly:

Respekt k právu

Zaměstnanec společnosti je vždy při výkonu své činnosti povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, postupovat s odbornou péčí a jednat v souladu se zásadami řádného hospodáře, poctivého obchodního styku a dobrých mravů.

Ochrana zdraví

Součástí profesionality a vysoké kvality práce je ochrana zdraví zaměstnanců a jejich bezpečnosti při práci. Úcta k vlastnímu zdraví patří mezi klíčové hodnoty.

Poctivost a čestnost

Součástí práce je transparentnost všech kroků, regulérní a čestná komunikace. Poctivost a čestnost nejsou prázdné pojmy, a proto dodržujeme zásady etického podnikání, závazky vůči zaměstnancům, dodavatelům a zákazníkům. Rozhodujeme nestranně, pečlivě a profesionálně.

Respekt k zákazníkům

K zákazníkům se chováme tak, jak bychom chtěli, aby oni jednali s námi. Poskytujeme jim služby kvalifikované, poctivé, profesionální.

Respekt k dodavatelům

Dbáme zásad podnikatelské etiky a jednáme tak, abychom nezneužívali svého postavení na trhu. Ctíme zásady čestné a poctivé konkurence.

Respekt k zaměstnancům

Motivovaní zaměstnanci jsou tím nejcennějším, co společnost má. Pomáhají jí budovat její hodnoty, překonávat překážky, stojí za každým úspěchem, jehož pilířem je týmová práce.

Respekt ke společnosti

Stejné hodnoty jako navenek uplatňujeme i uvnitř společnosti. Znamená to vždy hájit zájmy společnosti, být loajální a vyvarovat se činnostem, které by ji jakkoliv ohrožovaly a poškozovaly.

Zaměstnanci společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. přijímají Etický kodex jako morální závazek, upravující jejich postoje, chování a jednání vůči zaměstnavateli, spolupracovníkům, zákazníkům, dodavatelům a veřejnosti. Každý zaměstnanec je povinen se s kodexem seznámit, ztotožnit a jeho principy prosazovat.

Představenstvo společnosti
Teplárna České Budějovice, a.s.