image_pdfimage_print

BOZP

Získáním titulu Bezpečný podnik snaha o zvyšování úrovně nekončí

Rok 2014 se vyznačoval inovací systému řízení uplatňovaného ve společnosti a také jeho rozšířením o další prvky systému řízení BOZP. Toto vyžadovalo, aby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byla věnována stejná pozornost, jako zajišťování požadavků kladených na kvalitu výroby a ochranu životního prostředí, neboli aby se řízení BOZP stalo nedílnou součástí rozhodovacích kroků ve společnosti Teplárna České Budějovice, a.s.

Úseky výroby tepla a elektřiny, údržby, zauhlování a vodního hospodářství musely řešit zvýšená rizika spojená s realizací stavby odsíření zdroje na Novohradské.

Koncem roku 2014 proběhl v rámci společnosti interní audit k ověření plnění požadavků programu Bezpečný podnik.

Na základě provedení posouzení shody zavedeného systému řízení BOZP s požadavky programu Bezpečný podnik bylo konstatováno, že integrovaná politika společnosti je plněna na všech úrovních řízení a promítá se do hlavních i podpůrných procesů, dále že zavedený systém řízení BOZP organizace je shodný s požadavky Programu systému řízení BOZP – Bezpečný podnik.

Společnost dosahuje dobré úrovně BOZP, PO a v oblasti ŽP.

Požadavky v rámci titulu jsou tedy plněny a odpovídají legislativním předpisům, z čehož jednoznačně vyplývá, že trend trvalého zlepšování byl potvrzen ve všech oblastech – BOZP, PO a ŽP, dále také i ve vztazích k zákazníkům společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. a občanům města České Budějovice.

Při stávajícím vývoji jsme tedy pro následující období vytvořili dobré podmínky, které nám dávají předpoklad titul Bezpečný podnik znovu obhájit.

Udělení titulu Bezpečný podnik

Teplárna České Budějovice, a. s. získala ocenění “Bezpečný podnik” v roce 2013

Místopředseda představenstva Mgr. Martin Žahourek dne 27. května 2013 v Opavě převzal z rukou náměstka ministra MPSV pro trh práce Mgr. Romana Chlopčíka a generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Rudolfa Hahna ocenění  společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. “Bezpečný podnik”.

Ocenění je potvrzení, že společnost dosáhla vysoké úrovně integrovaného řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany i ochrany životního prostředí. Splněním požadavků programu “Bezpečný podnik”, deklaruje naplnění zásady o prioritě řízení bezpečnosti ve společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Udělením ocenění, ale snaha o zlepšování nekončí, smyslem programu je trvalé zlepšování stavu a úrovně systému BOZP, ŽP a jakosti.

OSVĚDČENÍ

Program Bezpečný podnik

Co vlastně představuje tento program?

Program Bezpečný podnik, který vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Státní úřad inspekce práce, umožňuje právním subjektům – zaměstnavatelům, kteří se rozhodnou do programu zapojit, zavedení systému řízení BOZP, který odpovídá nejen českým předpisům, ale též požadavkům uplatňovaným v zemích EU.

V současné době patří k nejuznávanějším dokumentům v oblasti BOZP v Evropě dokument OHSAS 18001 a příručka ILO-OSH 2001. Program Bezpečný podnik vychází právě z těchto dokumentů. Dále program vychází z principů a zásad uplatňovaných systémovými normami ISO 14001 pro životní prostředí a ISO 9001 pro jakost.

Program Bezpečný podnik napomáhá praktické realizaci následujících zásad:

  • dát stejnou prioritu bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí, jako  ekonomickým hlediskům
  • řídit společnost tak, aby se zvyšovala úroveň ochrany zdraví zaměstnanců, veřejnosti i úroveň ochrany životního prostředí
  • posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců za ochranu vlastního zdraví a jejich spolupráci při zvyšování úrovně bezpečnosti práce
  • zahrnout hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí do projektování všech stávajících či nových operací (činností, výrobků, procesů nebo pracovišť)
  • informovat, zaměstnance, zákazníky a veřejnost o rizicích  způsobených používanými nebezpečnými látkami a o přijatých bezpečnostních opatřeních
  • poskytnout zákazníkům plnou zákaznickou podporu (full servis)
  • spolupracovat s orgány státní správy i místní samosprávy při prevenci vzniku havárií a při zvyšování ochrany zdraví lidí a životního prostředí v regionu

I když vytvoření nebo zlepšení podnikové kultury je dlouhodobější záležitostí, je možno konstatovat, že splnění požadavků systému Bezpečný podnik přineslo řadu pozitivních výsledků. Jsou nejenom v oblasti bezpečnosti práce, ale  i v postojích zaměstnanců, individuálnímu  i skupinovému chování,  plánování a výkonech pracovních činností, nejenom ve vztahu k životnímu prostředí ale i k zákazníkům společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. a  občanům města České Budějovice.

Českobudějovická teplárna obhájila v roce 2021 titul Bezpečný podnik

Předávání osvědčení se uskutečnilo v Obecním domě v Opavě.

Za teplárnu se předávání ocenění zúčastnil místopředseda představenstva Tomáš Kollarczyk. Ten zároveň potvrdil, že bez aktivního přístupu zaměstnanců by obhajoba určitě nebyla myslitelná a výsledek takového úsilí pak rozhodně přispívá k bezpečnému pracovnímu prostředí ve firmě.

Teplárna České Budějovice svůj první titul Bezpečný podnik získala v roce 2006, ale dále ho neobhajovala. Vrátila se k němu až s novými pravidly řízení, jejichž cílem je trvalé zlepšování, zahrnující i výrobu, vzdělávání zaměstnanců nebo vztahy se zákazníky. V České republice je pouhých 79 držitelů Bezpečného podniku, napříč všemi obory, z toho šest v jižních Čechách.

Osvědčení na slavnostním předávání přebral Tomáš Kollarczyk z rukou Jaroslava Stádníka, ředitele odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti na Ministerstvu práce a sociálních věcí a Rudolfa Hahna, generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce.

bezpecny podnik 22 opava web 40

Integrovaná  politika jakosti, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společnosti Teplárna České Budějovice, a.s.

Integrovaná politika

Společnost Teplárna České Budějovice, a. s. je nejvýznamnějším výrobcem a dodavatelem energií v podobě tepla, teplé užitkové vody, páry a elektrické energie ve městě České Budějovice.

Vedení společnosti prohlašuje, že filozofie a kultura společnosti je založena na:

Přístupu společnosti k neustálému zlepšování
Přístup společnosti je založen na neustálém zlepšování všech výrobních, obchodních a dodavatelských procesů, s cílem maximálního uspokojování potřeb zákazníka i zainteresovaných stran a zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců.

Systému řízení společnosti
Této filosofii odpovídá systém řízení a kontrolní mechanizmy uvnitř společnosti, které zajišťují jakost všech svých činností s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců i šetrný vztah k životnímu prostředí v souladu s platnou legislativou i vnitřně stanovenými postupy a pravidly. Společnost se zároveň zavazuje, že bude prosazovat plnění všech legislativních požadavků jak u svých zaměstnanců, tak i u ostatních zainteresovaných stran.

Ochraně životního prostředí
Ochrana životního prostředí má ve společnosti prioritní postavení a je řízena na principech integrované prevence tj.předcházení vzniku odpadů a znečištění ovzduší a vod, snižování rizik, plnění všech právních požadavků i požadavků zainteresovaných stran a neustálém zlepšování vztahu k životnímu prostředí.

Bezpečnosti a ochraně zdraví
Zavést, udržovat a zlepšovat systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví dle zásad Bezpečný podnik. Přezkoumávání stavu a přijímání nápravných opatření. Vytvářet tak svým zaměstnancům zdravé, bezpečné pracovní podmínky a pečovat o jejich trvalé zlepšování.

Vzdělávání a odborné přípravě zaměstnanců společnosti
Společnost věnuje velkou pozornost zlepšování postupů a vnitřních vazeb, osvojuje si nové poznatky a technologie. Toto prosazuje vzděláváním a motivováním všech zaměstnanců k odpovědnému a bezpečnému způsobu provádění všech činností. Zároveň významně dbá také o sociální a kulturní potřeby všech zaměstnanců.

Postavení na trhu a vztahy se zákazníky
Společnost soustavně sleduje a hodnotí vývoj na trhu a získané poznatky využívá k vyšší spokojenosti zákazníků. Vytváří vhodné vztahy se zákazníky a dodavateli. Naslouchá přáním, potřebám a požadavkům zákazníků i zainteresovaných stran a včas na ně reaguje. Klade důraz na inovace.

Vedení společnosti se zavazuje, že bude tuto politiku ve spolupráci se všemi zaměstnanci naplňovat.