image_pdfimage_print

Povinně zveřejňované informace

Označení položky Obsah položky
1. NázevTeplárna České Budějovice, a.s.
2. Důvod a způsob založeníPovinný subjekt je akciovou společností, která byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 13. prosince 1993 ve formě notářského zápisu. Společnost byla založena za účelem podnikání. Účelem společnosti je také zajištění stabilních a cenově dostupných dodávek tepelné a elektrické energie odběratelům s důrazem na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví. Společnost tak při její činnosti sleduje vedle soukromých zájmů i zájmy veřejné.
3. Organizační strukturaNejvyšší orgán: valná hromada
(ve složení: Rada města České Budějovice)

Kontrolní orgán: dozorčí rada
(ve složení: předseda, 3x místopředseda, 5x člen)

Statutární orgán: představenstvo
(ve složení: předseda, místopředseda a člen)

organizační schéma povinného subjektu
4. Kontaktní spojeníTeplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 398/32, 370 01 České Budějovice
4.1 Kontaktní poštovní adresaNovohradská 398/32, 370 01 České Budějovice
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvuNovohradská 398/32, 370 01 České Budějovice
4.3 Úřední hodinyKaždý pracovní den v čase 8:00 - 10:00
4.4 Telefonní čísla+420 389 003 111
4.5 Adresa internetových stránekwww.teplarna-cb.cz
4.6 Adresa podatelnyNovohradská 398/32, 370 01 České Budějovice
4.7 Elektronická adresa podatelnypodatelna@teplarna-cb.cz, info@teplarna-cb.cz
4.8 Datová schránkagnxgmn8
5. Případné platby lze poukázatKomerční banka, a.s., České Budějovice
91605231/0100
6. IČO60826835
7. Plátce daně z přidané hodnotyCZ60826835
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentůStanovy
Etický kodex
Společenská odpovědnost
Všeobecné obchodní podmínky
8.2 RozpočetVýroční zprávy
9. Žádosti o informaceŽádost o poskytnutí informace můžete podat ústně nebo písemně na výše uvedená kontaktní spojení.

Ústní informace poskytují zaměstnanci dle věcně příslušných úseků.

Písemné žádosti o informace zpracovává představenstvo společnosti.
Představenstvo po posouzení písemné žádosti:
a) vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby ji doplnil, brání-li nedostatek údajů o žadateli jejímu vyřízení; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne doručení, žádost se odloží,
b) vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby ji upřesnil, je-li žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne doručení, žádost se odmítne,
c) sdělí žadateli jako odůvodněnou skutečnost do 7 dnů ode dne doručení žádosti, že požadované informace se nevztahují k působnosti TČB a žádost odloží,
d) sdělí žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, pokud žádost směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, a to nejpozději do 7 dnů ode dne podání žádosti,
e) sdělí žadateli ve lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti, že shledal zákonné důvody pro odmítnutí, a rozhodnutím žádost odmítne,
neshledá-li důvody pro odložení/odmítnutí žádosti dle písm. a) - e), žádost vyřídí a při vyřizování postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb.

Opravné prostředky proti rozhodnutím povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb.:

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí písemné žádosti:
Lze podat proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti.
Odvolání je nutno podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to písemnou formou na výše uvedená kontaktní spojení.
O odvolání rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:
Může podat žadatel z důvodů uvedených v § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
Stížnost lze podat v písemné formě na výše uvedená kontaktní spojení.
Stížnost se podává u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
O stížnosti rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
10. Příjem podání a podnětůŽádost o poskytnutí informace můžete podat ústně nebo písemně na výše uvedená kontaktní spojení.
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisyZákon č. 458/2000 Sb., podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Právní předpisy jsou přístupné k nahlédnutí na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
11.2 Vydané právní předpisyVšeobecné obchodní podmínky
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informacíÚhrada za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se účtuje dle sazebníku úhrad TČB s tím, že poskytnutí informace spojené s touto úhradou je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíProti sdělení o výši úhrady lze podat stížnost postupem dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., svobodném přístupu k informacím
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluvNejsou dány licenční smlouvy potřebné podle § 14a zákona o svobodném přístupu k informacím
13.2 Výhradní licenceNejsou dány licenční smlouvy potřebné podle § 14a zákona o svobodném přístupu k informacím
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím