image_pdfimage_print

Teplárna navrátila bývalé odkaliště přírodě

V polovině roku 2021 skončila rekultivace bývalého odkaliště teplárenského popílku mezi Českými Budějovicemi, Srubcem a Starými Hodějovicemi. Na plochu byla vysazena zeleň a kdysi technicky využívané místo, zabírající zhruba 50 hektarů, se  vrátilo přírodě. 

„Pro ekologii a zlepšení životního prostředí ve městě děláme mnoho. Jde o investice za stamiliony. Od ekologizace zdrojů po zvyšování energetické účinnosti a efektivity dodávek energií. A toto je jedno z dalších a významných opatření,“ řekl tehdy Václav Král, předseda představenstva českobudějovické teplárny.

Té odkaliště sloužilo téměř třicet let, mezi roky 1980 až 2009, k ukládání vedlejších produktů po spálení uhlí. Ty se sem dopravovaly potrubím ve formě hydrosměsi, kdy se popílek po smíchání s vodou plavil potrubím od kotlů v areálu na Novohradské. Odkaliště mělo statut vodního díla III. kategorie a podléhalo technicko-bezpečnostnímu dohledu, kontrolám hydrogeologických poměrů a podzemních vod, stabilitě hrázového systému a stavu drenáží. Nešlo ho tedy jen tak jednoduše „zahrnout“.

Příprava rekultivace včetně získání všech potřebných povolení probíhala od roku 2005. Základem technické rekultivace bylo postupné snižování hladiny a odpouštění odkalištních vod, modelace terénu a překrytí rekultivačním materiálem. Součástí této fáze bylo také odtěžení části koruny hráze III/5 se zajištěním jejího drenážního systému. V roce 2018 pokračovaly zemní práce zejména ve vnitřní části odkaliště, které se zcela odvodnilo a překrylo spodní rekultivační vrstvou.

V roce 2019 na technickou navázala i biologická rekultivace, zahrnující finální překrývání upravených ploch ornicí s následným ozeleněním. Při tom se využil i materiál z deponie teplárny v Mladém, kde se plocha upravila do původního stavu a vrátila zpět do zemědělského půdního fondu. Součástí projektu bylo i otevření v minulosti do potrubí svedeného Hodějovického potoka. Vytvořilo se nové koryto s meandry a tůněmi. Území se tak vrátilo zpět do přírody. Vznikla plocha přírodního charakteru s přirozeným vodním tokem.

Práce skončily o 6 měsíců dříve, než se původně plánovalo. Tato významná investice teplárny zlepší životní prostředí v krajském městě i jeho okolí.