image_pdfimage_print

Popis a technologické schéma výroby

Teplárna České Budějovice, a.s. je tradiční a stabilní dodavatel tepelné energie pro krajské město České Budějovice. Mezi odběratele patří průmyslové společnosti, státní instituce, školy, kulturní a zdravotnická zařízení a v neposlední řadě i bytový sektor. Vedle produkce tepelné energie vyrábí teplárna v tzv. kogeneraci také elektřinu, která je dodávána do distribuční rozvodné sítě.

Tepelná energie je vyráběna primárně v hlavním výrobním zdroji na Novohradské ulici, kde jsou instalovány dva parní kotle na hnědé uhlí, každý o výkonu 150 t/h, a dva parní kotle na zemní plyn, každý o výkonu 115 t/h, které slouží jako záložní. Kotle produkují vysokotlakou páru o parametrech 535 °C a 9,42 MPa, která je následně využívána ve třech parních protitlakých turbínách k vysoce účinné kombinované výrobě elektřiny a tepla, kdy je maximalizováno využití primární energie v palivu. Jako záložní a špičkový zdroj slouží parní kotel na hnědé uhlí ve Výtopně Vráto o výkonu 66 t/h bez výroby elektrické energie.

Teplárna zajišťuje dodávku tepelné energie svým zákazníkům prostřednictvím rozvodné sítě CZT (centrální zásobování teplem), a to přes své primární rozvody na úrovni středotlaké páry (250 °C a 1,6 MPa), dále na úrovni nízkotlaké páry (220 °C a 0,8 MPa) a horké vody (90 – 140 °C). Délka parních rozvodů činí cca 83 km, délka horkovodních rozvodů 34 km, teplovodních 45 km.

Středotlaká pára je využívána k technologickým účelům, nízkotlaká pára pak zejména pro účely vytápění včetně přípravy teplé vody přímo ve výměníkových stanicích a rovněž pro technologii, horká voda pro účely vytápění a přípravu teplé vody opět ve výměníkových a domácích předávacích stanicích. Tepelná energie, a to jak pro dodávky tepla na vytápění, tak na ohřev a dodávky teplé vody, je distribuována z výměníkových stanic prostřednictvím sekundárních rozvodů a to buď v tzv. dvoutrubkovém provedení a nebo čtyřtrubkovém provedení. Teplárna provozuje celkem 166 výměníkových stanic včetně 5 plynových kotelen. Teplem a teplou vodou zásobuje 29 223 českobudějovických domácností a přes 200 firemních zákazníků (firem, institucí, zdravotnických zařízení, atd.), které zásobuje převážně středotlakou a nízkotlakou párou.

V posledních letech došlo i k výrazné ekologizaci zdroje, vedle stávajících elektroodlučovačů, které snižují produkci TZL (tuhé znečišťující látky), bylo v roce 2015 zprovozněno zařízení ke snížení emisí, konkrétně jednak odsiřovací jednotka (technologie mokré vápencové vypírky), a rovněž zařízení ke snižování emisí oxidů dusíku (tzv. DeNOx, zvolena technologie SNCR). Snahou je i neustálé zvyšování účinnosti celého zdroje, za tím účelem byla nově vybudována HVS (horkovodní výměníková stanice) včetně přestavby kondenzační turbíny na protitlakou, jež slouží k dodávce tepelné energie do horkovodní soustavy přímo ze zdroje na Novohradské ulici a využívá dodatečného entalpického spádu nízkotlaké páry pro dodatečnou kogenerační výrobu elektřiny.

Pozn.: Kotel K12 aktuálně prochází retrofitem. Novým palivem bude biomasa, především dřevní štěpka. Úplná obnova technologie kotle začala v září 2022 a skončí v příštím roce.