image_pdfimage_print

GDPR – časté otázky

Jakým způsobem a po jakou dobu se zpracovávají osobní údaje?

 • Osobní údaje se zpracovávají v souladu s legislativou upravující oblast ochrany osobních údajů, mj. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. TČB vede evidenci zpracovávaných osobních údajů a je správcem těchto údajů.
 • Osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro určité, výslovně vyjádřené zákonné účely, při kterých je poskytnutí služeb TČB vázáno na zpracování osobních údajů, nebo na základě souhlasu fyzické osoby, kdy souhlas se zpracováním může být odmítnut případně kdykoliv odvolán.
 • Shromažďují se identifikační osobní údaje umožňující identifikaci fyzické osoby, kontaktní osobní údaje pro komunikaci a další upřesňující informace související s poskytovanými službami a činnostmi společnosti. Kontaktními údaji se rozumí zejména uvedená adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další upřesňující informace.
 • Informace o zpracovávaných osobních údajích je v udělovaném souhlasu či informaci o zpracování osobních údajů.
 • Osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou právními předpisy v případě zákonného zpracování, po dobu definovanou oprávněným zájmem nebo po dobu platnosti uděleného souhlasu. Po skončení doby zpracování se provede jejich likvidace výmazem a skartací.

Kde jsou osobní údaje získávány?

 • Od subjektu údajů na základě uzavření smlouvy, poptávky, objednávky či jiného zákonného účelu.
 • Při jednání zaměstnanců TČB o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci.
 • Od dalších správců osobních údajů se souhlasem subjektu údajů ohledně předání osobních údajů.
 • Z veřejně přístupných zdrojů, rejstříků, seznamů a evidencí s prokazatelným původem osobních údajů.

Pro jaké účely jsou osobní údaje zpracovávány?

 • Osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s poskytovanými službami a pro zajištění všech činností vyžadovaných k jejich plnění.
 • Pro interní potřebu, pro ochranu práv a právem chráněných zájmů, pro vyhodnocování obchodní činnosti, ke zvyšování kvality poskytovaných služeb a zvyšování spokojenosti zákazníků.
 • Pro další účely, například rozšiřování portfolia poskytovaných produktů a služeb; pro informování o nových službách; pro rozšiřování nabídky služeb pro zákazníky TČB.

Jak jsou osobní údaje chráněny?

 • Zpracování osobních údajů v TČB je řízeno politikou prosazování ochrany osobních údajů. Jsou stanoveny konkrétní kroky a procesy organizačního i technického zabezpečení. Pokyny a postupy ochrany osobních údajů jsou pravidelně aktualizovány a jejich plnění je pod neustálou kontrolou. Při zpracování osobních údajů jsou využívány bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu osobních údajů na co nejvyšší možné úrovni před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, pozměňováním, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených či jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
 • Zaměstnanci a osoby, které s osobními údaji pracují v rámci svých pracovních či smluvně daných povinností, jsou vázány mlčenlivostí danou legislativou nebo smluvním vztahem. Mlčenlivost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vtahu k TČB.

Komu jsou osobní údaje předávány?

 • Subjektům veřejné moci a státním orgánům při plnění zákonných povinností.
 • Při poskytování služeb jsou osobní údaje předávány externím příjemcům, kteří pro TČB zajišťují poskytování odborných služeb, nebo realizují obchodní či jinou smluvní činnost.
 • TČB poskytuje osobní údaje se souhlasem subjektu údajů smluvním partnerům na základě smlouvy s příslušnými ustanoveními o zpracování osobních údajů; vždy je vyžadováno zajištění osobních údajů z hlediska bezpečnosti a ochrany s ohledem na práva subjektu údajů.
 • Dalším subjektům, a to pouze na příkaz nebo se souhlasem subjektu údajů.

Jak jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu?

 • V případě zpracování na základě informovaného souhlasu vždy svobodně rozhodne subjekt údajů, zda svůj souhlas v navrženém rozsahu TČB poskytne, případně omezí, nebo odmítne souhlas udělit. TČB je vázána rozsahem poskytnutého souhlasu.
 • Poskytnutý souhlas lze kdykoliv odvolat; kontakty pro odvolání souhlasu jsou uvedeny na webových stránkách TČB: Informace o ochraně osobních údajů
 • V případě odmítnutí udělení souhlasu nebo odvolání již poskytnutého souhlasu je ukončeno zpracování osobních údajů v co nejbližším možném termínu, který je stanoven technickými a organizačními možnostmi.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné opět kdykoliv udělit.

Jak požádat o plnění práv k osobním údajům?

 • Veškeré kontaktní údaje, postupy jak uplatnit práva na přístup a podat žádost, jsou uvedeny na webových stránkách TČB.
 • Možnosti uplatnění práva subjektu údajů:
 1. e-mailem:spravceou@teplarna-cb.cz
 2. písemně na adresu TČB: Novohradská 32, 370 01 České Budějovice
 • Právo na přístup

Na základě žádosti poskytuje TČB informace o evidovaných a zpracovávaných osobních údajích, které TČB vede o subjektu údajů.

Bez zbytečného odkladu předává TČB informace požadovaným způsobem tak, aby byla zajištěna zároveň ochrana práv subjektu údajů.

 • Oprava vedených osobních údajů

Pro řádné poskytování služeb TČB je nutné mít správné a přesné osobní údaje. Je důležité TČB oznámit jakoukoliv změnu osobních údajů. V případě oznámení o změně provede TČB neprodleně opravu v evidenci. Pokud se při zpracování zjistí, že osobní údaje nejsou pravdivé či aktuální, vyzve TČB subjekt údajů k opravě a pokud nedojde k potvrzení, údaje budou vymazány.

 • Postup pro podání námitky, odvolání souhlasu a další požadavky

Subjekt údajů má kdykoli možnost uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas, zažádat o změnu rozsahu souhlasu nebo vznést dotaz nebo požadavek z oblasti zpracování a ochrany osobních údajů.

Subjekt údajů se může obrátit s námitkou nebo podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informování o zásadách zpracování osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou ve formě pro veřejnost zveřejněny na internetových stránkách: http://www.teplarna-cb.cz/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju/

Se zásadami ochrany osobních údajů také aktivně seznamují subjekty údajů zaměstnanci TČB a spolupracující firmy při obchodních jednáních, prezentacích nebo nabízení produktů a služeb TČB.